Du er her:
 • Vedtekter
 • Rana Kunstforening
  Postboks 1327
  8602 Mo i Rana

  Vedtekter Rana Kunstforening                 

  Godkjent i årsmøte 16.03 2010. Endringene gjelder § 3


  §1    FORMÅL/VIRKSOMHET

  Foreningens formål er å fremme interessen for kunst.

  Dette gjøres ved ulike tilbud, som for eksempel ved å arrangere utstillinger, informasjon - og opplysningsarbeid, foredrag, m.v. samt tilbud om kjøp av god kunst.

  Videre skal foreningen søke å støtte fortrinnsvis nordnorske kunstnere ved ved kjøp av kunstverk til det faste galleriet.


  §2    MEDLEMSKAP / KONTINGENT    

  Rana Kunstforening er åpen for alle interesserte som er enig i foreningens formål.

  Årsmøte bestemmer størrelsen på årskontingenten.

  Medlemskapet gir gratis lodd i det årlige medlemslotteriet.
  50% av innkjøpt kunst til medlemslotteriet trekkes blant de fremmøtte på juleutstillingen som har betalt kontingenten.

  Rana Kunstforening søker å arbeide så nært opp til Norske Kunstforeningers statutter som mulig.


  §3    STYRET    

  Foreningen ledes av et styre på inntil 9 medlemmer, ingen varamedlemmer.

  Styret skal minimum bestå av leder, sekretær og kasserer. Lederen velges, mens resten av styret konstituerer seg selv.

  Styremedlemmene kan velges for 1 år av gangen, men enkelte av styrets medlemmer bør stå på valg annet hvert år for å sikre kontinuitet i styrets arbeid.

  Styret er vedtaksdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

  Hele styret er ansvarlig i foreningens drift ovenfor årsmøte.

  Styret oppnevner komiteer/arbeidsgrupper i den utstrekning styret finner det naturlig og nødvendig, og påser at disse utfører de oppgaver som pålegges dem.  

  For å fremme økt aktivitet kan foreningen ansette lønnet hjelp. Styret ut-arbeider i så fall arbeidsinstrukser.  

  Styret skal hvert år, i overensstemmelse med foreningens formål, vurdere innkjøp av eller om det skal settes av beløp til kjøp av kunst. Likeså eventuelt salg fra det faste galleri.


  §4     ÅRSMØTET

  Årsmøte er den øverste avgjørende organ i foreningen.

  Årsmøte skal finne sted innen utgangen av mars måned.

  Saker som skal opp på årsmøte, må være i styrets hende innen 14 dager før årsmøte holdes.

  Årsmøte blir kunngjort i Rana Blad senest 14 dager før møte avholdes eller ved at alle medlemmene med betalt kontingent blir tilskrevet etter samme frist.

  Årsmøtets dagsorden skal omfatte:

  1.    Åpning av styrets leder.
  2.    Valg av møtedirigent.
  3.    Godkjenning av innkalling.
  4.    Dagsorden.
  5.    Valg av referent.
  6.    Årsberetning.
  7.    Årsregnskap med revisors beretning.
  8.    Godkjenning av budsjett.
  9.    Innkomne forslag.
  10.    Eventuelle endringer i årskontingenten.
  11.    Forslå valg:
  valg av styret etter innstilling fra valg komitè.
  valg av revisor for ett år.
  valg av valgkomitè for ett år bestående av tre medlemmer.
   
  Forslag til vedtektsendringer må være innkommet til styret senest innen utgangen av oktober måned. Vedtektsendringer godtas med 2/3 flertall av de fremmøtte.

  For å stemme på årsmøte, må årskontingenten være betalt.

  Ekstraordinært årsmøte skal innkalles på samme måte som ordinært årsmøte.


  §5    OPPLØSNING

  I tilfelle av oppløsning gjelder samme kunngjøring og innkalling som ved vedtektsendring. Minst 2/3 av medlemmene må være for oppløsning. Er fremmøte for lite, kan oppløsningen skje på et nytt årsmøte med simpelt flertall blant de fremmøtte.

  Siste årsmøte bestemmer hva som skal skje med foreningens aktiva. Hvis uenighet, overføres aktiva til Rana Kommune på betingelsen av at Kommunen holder eventuelt samlingen i hevd.

   

   

  Aktiviteter

  Levert av WebSite AS